No.4 SBD: 13
Điểm bình chọn: 4,243
SBD: 09
Điểm bình chọn: 5,018
SBD: 07
Điểm bình chọn: 6,191
SBD: 02
Điểm bình chọn: 4,679
No.5 SBD: 01
Điểm bình chọn: 3,931
No.6 SBD: 05
Điểm bình chọn: 3,179
No.7 SBD: 14
Điểm bình chọn: 3,057
No.8 SBD: 04
Điểm bình chọn: 1,741
No.9 SBD: 10
Điểm bình chọn: 1,729
No.10 SBD: 11
Điểm bình chọn: 1,183
No.11 SBD: 12
Điểm bình chọn: 948
No.12 SBD: 08
Điểm bình chọn: 627
No.13 SBD: 03
Điểm bình chọn: 334
No.14 SBD: 06
Điểm bình chọn: 219
No.15 SBD: 15
Điểm bình chọn: 209
No.16 SBD: 16
Điểm bình chọn: 126